Liên Hệ
Bây giờ, bạn có thể làm cho việc quản lý kinh doanh của bạn dễ dàng hơn mà không cần phải học một hệ thống phức tạp point-of-sale. The 1st Pay POS là một hệ thống dựa trên iPad mà cung cấp cho bạn tất cả các công cụ cần thiết để quản lý hiệu quả hơn doanh nghiệp của bạn. Dễ dàng nhận bán hàng đầu và các mặt hàng có lợi nhất với các phân tích mạnh mẽ mà bạn có thể truy cập từ bất cứ nơi nào.